Algemene voorwaarden

Kopen entreeticket voor een activiteit bij Het Gele Huis

Artikel 1 Definities

In deze overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

 • Koper
  De consument of het bedrijf dat een ticket(s) koopt bij Het Gele Huis
 • Algemene Voorwaarden
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van het Gele Huis, cultuur in Princenhage
 • Boeking
  De koper reserveert en betaalt op de wijze als uiteengezet in deze algemene voorwaarden een ticket voor een evenement/activiteit
 • Entreegelden
  De prijs van een ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen.
 • Evenement / Activiteit
  De gebeurtenis zoals een theater-, toneelvoorstelling, muziekuitvoering, lezing, workshop, een concert, bekijken van video/ film, deelname aan een workshop/ cursus ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;
 • Locatie
  Het Gele Huis, Haagsemarkt 6 achter of indien een locatie door Het Gele Huis geregeld.
 • Organisator
  Het Gele Huis of met diens instemming een derde die een evenement organiseert – uitvoert.
 • Overeenkomst
  De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator/ HGH en de koper;
 • Ticket
  Het toegangsbewijs tot een evenement/activiteit;
 • Te registreren persoonsgegevens
  Het Gele Huis verzoekt om naam, email en evt. telefoonnummer bij een reservering. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de desbetreffende evenement/ activiteit.
 • Website
  De website is www.hetgelehuisinprincenhage.com

Artikel 2 Algemeen

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen voor een evenement/activiteit door Het Gele Huis.
 2. Op de overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de organisator.
 3. De locatie waar het evenement/activiteit wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren. De koper verklaart zich door het kopen van het ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat koper een reservering voor één of meer tickets heeft geplaatst. Dit kan via de website en per email gebeuren. De koper ontvangt een bevestiging van de reservering op het doorgegeven emailadres.
 2. Het Gele Huis kan nakoming vorderen, indien de koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.
 3. Een reservering is voor de koper definitief tenzij de koper minimaal 48 uur voorafgaande aan het moment van uitvoering, bericht stuurt via info@hetgelehuisinprincenhage.com inzake verhindering.

Artikel 4 Tickets

 1. De door Het Gele Huis geleverde tickets zijn en blijven eigendom totdat de betaling is voldaan.
 2. Indien koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Het Gele Huis kunnen de tickets ongeldig maken gemaakt worden; houders van die tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 3. Koper kan bij verhindering en overmacht iemand anders in zijn naam naar het evenement laten gaan. Dit dient dan bij binnenkomst gemeld te worden.
 4. Het Gele Huis behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken tickets, en een maximum aantal plaatsen te hanteren.
 5. Het Gele Huis restitueert geen ongebruikte tickets.

Artikel 5 Fulfillment

 1. Het Gele Huis streeft er naar binnen 48 uur na reservering de koper een bevestiging te sturen
 2. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de koper te worden gecontroleerd op juistheid.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Indien het evenement/activiteit door Het Gele Huis wordt geannuleerd dan worden tickethouders zo spoedig mogelijk daarover per email of telefonisch geinformeerd. Indien het evenement op een andere datum later alsnog doorgaat, blijft het ticket geldig.
 2. Het Gele Huis kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.